K vráteniu (reklamácii) tovaru, peňazí, alebo výmena tovaru za väčšie / menšie:

Milý záujemca/záujemkyňa o moje vyšívané produkty 🙂 , venuj prosím chvíľu svojho času a prečítaj si malé, ale za to dôležité info.

Keďže pri každom produkte – tričko, tielko, mikina, košeľa, blúzka a sukňa mám napísané miery, prosím, aby si sa tým aj riadil/la, tzn. podľa toho si vyberal/la veľkosť. Ak nie si si istý / istá, pokojne mi napíš, alebo zavolaj a ja ti tebou vybraný textil – to sa týka hlavne tričiek, tielok – pomeriam, pretože mikiny sa vyšívajú len na objednávku – tie nemám skladom, dodatočne ich objednávam a tiež ľanové veci (košeľa, blúzka, sukňa), či sukne z bavlny sa šijú a vyšívajú len na objednávku, výnimka je, ak ti miery sedia, ale to vždy sa snažím každému volať, písať a informovať sa na miery. Môže sa stať u textilu, ako je tričko a tielko, že miery nesedia a to z dôvodu, že sa textil vyrába vo veľmi veľkom množstve (sú to tisíce)  a zrejme neprechádza kontrolou a je len zaslaný na ďalšie odberné miesto.

Aj keď výšivku vyšívam na stroji, tak každá výšivka si žiada moju 100% pozornosť, prítomnosť, môj čas, materiál, prípadne jej úpravu a následne jej ďalšiu prípravu na vybraný tovar.

Takže milý Slovien / milá Slovienka 😉 , ak tričko / iný vyšívaný tovar nie je nejako vážne poškodené, tzn. dierka/diera, výšivka sa pára, rozpadáva, atď. (tovar vždy kontrolujem po ukončení vyšívania a pred jeho posielaním poštou!), tak tovar mi môžte zaslať späť, ale celkovú sumu nevraciam. Odratávam si z nej cenu práce, t.j. 8 eur/hod – jedno tričko/iný vyšívaný tovar (ak je viac tričiek, cena bude samozrejme iná). Cítim, že je to tak fér ku mne a k mojej práci 😉 / k času stráveného pri realizácii výšivky!

Prípadne Ti tovar vymením za väčšiu / menšiu veľkosť a vyšijem nanovo, ale aj tu si počítam 8 eur/hod. – cena práce/ za jedno tričko/iný vyšívaný tovar.

Ľanové oblečenie (košeľa, blúzka, sukňa), či sukne z bavlny nevymieňam! To sa šije a vyšíva len na objednávku (tzn. nemám tento tovar skladom, šijú to pre mňa veľmi šikovné slovanské žienky 😉 ). Tu si vyberajte prosím správne. A ľan sa celkovo nosí vždy voľnejší. Vtedy má ten správy priestor, aby správne “pracoval” s telom. Dal mu to, čo potrebuje. Tzn., ak je leto, tak telo chladí, ak je zima, tak telo hreje.

To je všetko čo som Ti chcela zdeliť / napísať k mojej práci, do ktorej dávam kus svojej radosti / duše / tvorivosti.

Ďakujem, že si si prečítal moje dôležité info 😉 . A teraz, keď si v pokoji poinformovaný/á vyberaj si z môjho Obchodíku o čo máš záujem.

Tvoja Slovienka.

……………………………………….

Postup uplatnenia reklamácie k chybnému/poškodenému tovaru v súlade s Občianskym zákonníkom:

  • je potrebné vytlačiť a vyplniť reklamačný protokol, ak nemôžete protokol vytlačiť, tak jeho ekvivalent napíšte ručne
  • protokol spolu s dokladom o kúpe a vyčisteným reklamovaným tovarom pošlite na adresu firmy: Slovienka, s.r.o., Jantárová 1544/37, Most pri Bratislave – Studené, 900 46

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov:

Tento reklamačný poriadok je v súlade s Občianskym zákonníkom a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len “tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len “reklamácie“).

Predávajúci: Slovienka, s.r.o., Jantárová 1544 / 37 , Most pri Bratislave – Studené 900 46,  IČO: 51897920

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá s predávajúcim uzavrela kúpnu zmluvu.

Prevencia

Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr. nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu alebo neprimeraným spôsobom.

Základné podmienky reklamácie

Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný predložiť záručný list alebo doklad o kúpe.

Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb.

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe výrobná vada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.

Výrobnou vadou sa rozumie zmeny alebo vlastnosti tovaru, ktorých príčina je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.

Za vadu nemožno považovať zmeny alebo vlastnosti tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál sa nepovažuje za vadu.

Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný.

Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu. Poverený pracovník je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania.

Lehoty pre uplatnenie reklamácie

Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa chyba objavila, maximálne do 6 mesiacov od zistenia chyby. Prípadné predlžovanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Vada, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci, alebo ak sa nepreukáže opak.

Vadu, ktorá sa prejaví v určenej záručnej dobe po 6 mesiacoch odo dňa prevzatia, môže spotrebiteľ reklamovať, ale rozhodnutie predávajúceho, či reklamáciu uzná alebo zamietne, bude závisieť od dôkazov, ktorými spotrebiteľ preukáže, že vada nevznikla jeho zavinením ani bežným opotrebovaním výrobku.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.

V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predajca je povinný chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie.

Neodstrániteľné chyby

Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.

Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby, má zákazník právo požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.